Regulamin Sklepu internetowego Krosno Glass

www.hurtownia.krosno.com.pl

§ 1 
Definicje

 1. Sklep internetowy - działająca pod adresem www.hurtownia.krosno.com.pl platforma prowadzona przez spółkę Krosno Glass S.A. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż szkła gospodarczego dla przedsiębiorców z którymi KROSNO zawarło pisemne porozumienie o sprzedaży na platformie www.hurtownia.krosno.com.pl zwanych dalej „kupującym”. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży dla przedsiębiorców z branży HoReCa oraz dla konsumentów.
 2. KROSNO –Krosno Glass S.A, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 13; zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725148, NIP 5252658150, tel. 13 432 80 00, fax 13 436 31 11.
 3. Regulamin – niniejsze warunki i zasady sprzedaży przez KROSNO towarów w Sklepie internetowym.
 4. Koszyk – element sklepu internetowego, gdzie kupujący precyzuje szczegóły zamówienia takie jak adres dostawy, dane do faktury VAT, sposób dostawy, sposób płatności itp.
 5.  KROSNO oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8   marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ), zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późn. zm).


§ 2 
Składanie zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia po założeniu konta w sklepie internetowym.
 2. Założenie konta wymaga poprawnego wypełnienia przez kupującego formularza rejestracyjnego otrzymanego od KROSNO i jego podpisania przez osoby uprawnione do reprezentowania kupującego zgodnie z KRS lub CEiDG, a następnie odesłania formularza do KROSNO. Podczas wypełniania formularza, kupujący potwierdza akceptację Regulaminu.
 3. Założenie konta może zostać poprzedzone bezpośrednią wizytą przedstawiciela KROSNO w siedzibie kupującego z możliwością złożenia przez kupującego wniosku o przyznanie kwoty kredytu kupieckiego. 
 4. KROSNO po weryfikacji danych kupującego potwierdza na podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail założenie konta w sklepie internetowym oraz podaje login i hasło. Login i hasło są poufne i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim. 
 5. Przyznanie kwoty kredytu kupieckiego wymaga zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy kupującym i KROSNO.
 6. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie internetowym po zalogowaniu z użyciem loginu i hasła. Kupujący jest związany złożonym zamówieniem z użyciem loginu i hasła. 
 7. Informacje znajdujące się w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 8. Kupujący składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez KROSNO.
 9. Kupujący składa zamówienie, wskazując na towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „do koszyka”, a następnie w części zwanej „koszykiem”, wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. 
 10. Szczegółowy opis towarów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie Sklepu internetowego. 
 11. Ceną wiążącą dla kupującego i KROSNO jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez kupującego zamówienia na dany towar. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej tego sklepu przez okres dostępności towarów. Podane ceny są cenami netto (nie zawierającymi podatku VAT). Dodatkowo jest podana cena z podatkiem VAT.
 12. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego. 
 13. W formularzu zamówienia, kupujący wskazuje: 

     a)  rodzaj zamawianego towaru,

     b)  ilość zamawianego towaru,

     c)  sposób płatności, 

     d)  sposób dostawy,

     e)  adres dostawy.

 1. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na towar o innych cechach jednostkowych (zamówienie indywidulane) tylko po wcześniejszej konsultacji z obsługą sklepu internetowego na podany w sklepie internetowym adres e-mail. 
 2. Koszt dostawy zamawianego towaru będzie wyliczany i przedstawiany Kupującemu po złożeniu zamówienia. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od wartości zamówienia i wybranej formy płatności oraz wagi towaru. Koszt dostawy towaru jest ponoszony przez kupującego. Przy zamówieniu przekraczającym 5 000 netto + VAT koszt dostawy zamówionych towarów ponosi KROSNO
 3. Dostawa towaru realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres podany przez kupującego przy składaniu zamówienia.
 4. Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za towar: 

     a)  przelewem bankowym - kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep  internetowy kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru i ceny towaru, 

      b)  z odroczonym terminem płatności wynoszącym – wyłącznie w przypadku Kupujących, którzy zawarli z KROSNO pisemne porozumienie przyznające kwotę kredytu kupieckiego lub inną umowę sprzedaży regulującą tę kwestię. Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy i podany na fakturze, kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru i ceny towaru. Po upływie terminu płatności KROSNO nalicza odsetki z tytułu opóźnienia w płatności w wysokości odsetek  w transakcjach handlowych. 

 

§ 3
Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest przez KROSNO pocztą elektroniczną do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego na adres e-mail kupującego podany podczas składania zamówienia.
 2. W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia jest niemożliwe z powodu braku dostępności towaru, sklep internetowy informuje o tym fakcie niezwłocznie kupującego. Kupujący może zgłosić według swego wyboru zmianę terminu dostawy, zmianę bądź anulowania zamówienia. 
 3. Towar można odebrać osobiście jeśli taka opcja została wybrana przy składaniu zamówienia. Zamówienia można odbierać w siedzibie KROSNO w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 13. Kupujący powinien skontaktować się ze sklepem internetowym w celu ustalenia terminu odbioru osobistego.
 4. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu za pośrednictwem przewoźnika (kurier) na adres wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia. Przesyłka jest ubezpieczona i oznaczona.
 5. Wysłanie towaru następuje tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku): 

      a)  w przypadku płatności przelewem ( przedpłata ) : do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu internetowego 

     b)  w przypadku płatności z odroczonym terminem płatności : do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówiania 

 1. Kupujący jest zobowiązany do:

     a)   zbadania towaru w obecności kuriera czy nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie przewozu oraz czy towar nie zawiera braków ilościowych, na okoliczność czego powinien zostać sporządzony w obecności kuriera protokół, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę, pod rygorem uznania, że towar został doręczony bez uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu lub bez braków ilościowych.

      b)  zbadania towaru w terminie 3 dni od dnia odbioru co do występowania wad jawnych pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji, 

      c)  powiadomienia KROSNO o wadach jawnych lub ukrytych w terminie trzech dni od dnia ich wykrycia po rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji.

 1. Odpowiedzialność KROSNO za wyrządzoną szkodę w związku z realizacją złożonego zamówienia i zawartej umowy jest ograniczona do rzeczywistej wartości szkody z wyłączeniem utraconych korzyści.

 

 

§ 4 
Anulowanie zamówienia

 1. Sklep internetowy może anulować zamówienie kupującego, jeżeli: 

        a)  kupujący jako formę płatności wybrał przelew bankowy, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie KROSNO do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez kupującego potwierdzenia zamówienia, 

     b)  kupujący wybrał odbiór osobisty towaru w siedzibie KROSNO i nie dokonał odbioru w terminie do 7 dni kalendarzowych od ustalonej daty odbioru, 

 1. Kupujący, może anulować zamówienie w przypadku nieotrzymania zamówionego towaru po upływie 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, a w innym przypadku, gdy KROSNO wyrazi na to zgodę. 
 2. W przypadkach określonych powyżej, jeżeli kwota należności została już zapłacona,  KROSNO zwraca ją kupującemu bez odsetek w terminie do 14 dni od daty anulowania zamówienia.

 

§ 5
Newsletter sklepu internetowego

 1. Kupujący ma możliwość zaprenumerowania Newslettera sklepu internetowego, będącego gazetką elektroniczną wydawaną przez sklep internetowy, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty sklepu internetowego, promocji i konkursów.
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania.
 3. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

 


§ 6 
Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego  w związku z zamówieniami i z newsletterem jest Krosno Glass S.A, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 13.
 2. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

   1. KROSNO nie jest związane ogólnymi warunkami umowy lub postanowieniami umowy kupującego, jeżeli KROSNO nie wyraziło na nie wyraźnej zgody.

2. Opisy i zdjęcia produktów, znaki towarowe oraz logo stanowią własność KROSNO i nie mogą zostać wykorzystane bez zgody KROSNO zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających ze złożenia zamówienia i umowy sprzedaży jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby KROSNO.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie znajdują odpowiednio zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży Krosno Glass S.A. dostępne na stronie https://www.krosno.com/realizacja-zamowien oraz przepisy kodeksu cywilnego.Zamknij

Na stronie naszego sklepu internetowego stosowane są pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest KROSNO GLASS spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno;
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie, tj. w celu realizacji umowy prowadzenia konta i umów sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta i umów sprzedaży, której jesteś stroną oraz jeśli wyraziłeś taką wolę w celu realizacji umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera, zawierającego m.in. informacje marketingowe i reklamowe administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera, której jesteś stroną;
3) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
4) podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia konta i umów sprzedaży oraz usługi wysyłki newslettera;
5) Twoje prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych są zawarte w Polityce prywatności.

ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ